MACHINERICHTLIJN 98 37 EG PDF

Comparison of Annex I of Directive /4 /EC with Annex I of Directive 98/37/EEC . (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 22 . Directive 98/37/EC and the Lifts Directive 95/16/EC, are lifting. machinerichtlijn 98 37 eg pdf covered by Directive EC of the European Parliament and of the Council of 26 May on typeapproval of agricultural or forestry.

Author: Faezil Zulkile
Country: Zimbabwe
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 1 August 2015
Pages: 87
PDF File Size: 16.8 Mb
ePub File Size: 17.58 Mb
ISBN: 408-4-48335-965-8
Downloads: 47789
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fenrile

Defecten in het bedieningscircuit Een defect dat van invloed is op de samenhang van het bedieningscircuit of het falen van of een storing in het bedieningscircuit mag geen gevaarlijke situaties doen ontstaan.

Machinery Directive

Logische eenheden voor beveiligingsfuncties bij met twee handen te bedienen bedieningsorganen. Bij toepassing van lid 2, onder ctweede streepje, van het onderhavige artikel is het bepaalde in de punten 5, 6 en 7 van bijlage VI van overeenkomstige toepassing.

Een verplaatsing van de machine mag niet mogelijk zijn tijdens het in werking stellen van de motor. Er kunnen een of meer extra bestuurdersplaatsen worden ingericht en iedere bestuurdersplaats moet dan voorzien zijn van alle noodzakelijke bedieningsorganen.

De instantie die een verklaring van EG-typeonderzoek weigert, doet hiervan mededeling aan de overige instanties waarvan kennisgeving is gedaan. Het schoonmaken van de inwendige delen De machine moet zodanig zijn ontworpen en geconstrueerd dat het schoonmaken van de inwendigde delen van de machine die gevaarlijke stoffen of preparaten hebben bevat, mogelijk is zonder dat in de inwendige delen behoeft te worden doorgedrongen; ook een eventuele ontstopping moet van buitenaf kunnen worden uitgevoerd.

De lidstaten publiceren de referenties van de nationale normen die een omzetting zijn van de geharmoniseerde normen.

Theory of modeling and simulation pdf download

Deze schermen moeten zodanig zijn bevestigd dat zij alleen met behulp van gereedschappen kunnen worden geopend. De bedieningssystemen moeten dusdanig ontworpen en uitgevoerd zijn dat zij zo veilig en betrouwbaar zijn dat er geen gevaarlijke situatie kan ontstaan.

De keuringsinstantie, de directeur daarvan en het met de keuring belaste personeel mogen niet de ontwerper, de fabrikant, de leverancier of de installateur zijn van de machines die zij keuren, noch de gemachtigde van een der genoemde personen.

Met name bij het gebruik van vloeistoffen, dampen en gassen moet de machine zo zijn ontworpen en gebouwd dat deze kan worden gebruikt zonder gevaar als gevolg van vullen, gebruiken, opvangen en afvoeren. Gevaren bij de behandeling van lasten De bedieningspost van de machines moet zich op een machinerichtlinj bevinden waar het zicht op de baan van de bewegende delen zo goed mogelijk is om mogelijk gevaar opleverende botsingen met personen of materieel of 89 machines die tegelijkertijd kunnen bewegen, te voorkomen.

  BASISWISSEN IT-BERUFE VERNETZTE IT-SYSTEME PDF

Bij toepassing van lid 2, onder ceerste streepje, van het onderhavige artikel is het bepaalde in punt 5, eerste zin, en in punt 7 van bijlage VI van overeenkomstige toepassing. Deze stelt de overige lidstaten en de Commissie hiervan in kennis met opgave van redenen voor machinerivhtlijn besluit.

Beveiligingsinrichtingen moeten zodanig zijn ontworpen en in het bedieningssysteem zijn opgenomen dat:. Cirkelzagen, eenbladig en meerbladig, voor de bewerking van hout en daarmee gelijk te stellen materialen of voor de bewerking van vlees en daarmee gelijk te stellen materieel: De machine moet zo zijn ontworpen en geconstrueerd dat er vanaf de bestuurdersplaats geen gevaar kan ontstaan doordat zich op de machine bevindende bestuurders of bedieners onverwacht met wielen of rupsbanden in contact komen.

Inhoud van de verklaring van de fabrikant of van diens in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde artikel 4, lid 2. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder “drager”: Een eventuele uitwisseling van technische informatie tussen fabrikant en keuringsinstantie wordt door deze bepaling niet uitgesloten. In het ontwerp van de machine verwerkte veiligheidsbeginselen a De machine dient zodanig te zijn gebouwd dat ze kan functioneren en kan worden afgesteld en onderhouden zonder dat men aan gevaar blootstaat wanneer deze handelingen worden voltrokken onder de door de fabrikant vastgestelde omstandigheden.

Onderhoud van de machine De afstel- smeer- en onderhoudspunten moeten zich buiten de gevaarlijke zones bevinden.

Stopzetting van de verplaatsing Onverminderd de voorschriften die gelden voor het wegverkeer, moet men bij het besturen van machines met eigen aandrijving en aanhangers daarvan voldoen aan de vereisten maxhinerichtlijn snelheidsvermindering, remmen, tot stilstand brengen en stoppen, waarbij de veiligheid onder alle bedrijfsomstandigheden, onafhankelijk van de belasting, de snelheid, de bodemtoestand of de helling, mits het door de fabrikant voorziene en normaal voorkomende situaties betreft, niet in gevaar mag worden gebracht.

De organen voor versnellen machinerichtlijh afremmen van via rails geleide machines dienen met de hand te worden bediend.

De bedieningsorganen waarmee de bewegingen van de machine of de uitrusting daarvan worden bestuurd, moeten in de neutrale stand terugkeren zodra de bediener ze loslaat. Indien de machine voor bepaalde bewerkingen moet kunnen functioneren met uitgeschakelde beveiligingsvoorzieningen, moet de functiekeuzeschakelaar tegelijkertijd:. Retrieved 22 May De draag- trek- of draag-trekkabels moeten worden gespannen door een contragewicht of door een inrichting waarmee de spanning permanent kan worden geregeld.

  ALLYCAD TUTORIALS PDF

De uitgang moet het mogelijk maken de cabine snel te verlaten. Deze richtlijn is van toepassing op machines en stelt de daarop betrekking hebbende fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften vast, als omschreven in bijlage I.

Theory of modeling and simulation pdf download

De lidstaten moeten de in bijlage VII opgenomen criteria hanteren voor de beoordeling van de instanties waarvan kennisgeving moet worden gedaan. Wanneer de machine of de gevaarlijke onderdelen ervan tot stilstand zijn gekomen, moet de energievoorziening van de betrokken aandrijfmechanismen worden onderbroken. Genoemde gevaren bestaan vooral bij machines voor de verplaatsing van een stuklast, wanneer die verplaatsing gepaard gaat met een verandering van niveau.

Gevaren voor de blootgestelde personen. De delen van de machine waarop, naar is voorzien, personen zich moeten kunnen verplaatsen of bevinden, moeten zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat personen op deze delen niet kunnen uitglijden of struikelen dan wel niet eruit of eraf kunnen vallen. De bedieningssystemen van machines met bestuurder te voet moeten zodanig zijn ontworpen dat er een zo gering mogelijke kans bestaat op risico’s door een plotselinge verplaatsing van de machine in de richting van de bestuurder, met name: Zitplaats De voorschriften van punt 3.

Machinery Directive – Wikipedia

Deze laatste eis is niet van toepassing op 9 machines die uitsluitend bedoeld zijn voor werkzaamheden ondergronds en die geen elektriciteit verbruiken. Stopzetting van de verplaatsing Een locomotief die bestemd is voor ondergrondse werkzaamheden, moet zijn voorzien van een dodemansinrichting die ingrijpt op het circuit dat de beweging van de machine bepaalt.

Artikel 14 De richtlijnen genoemd in bijlage VIII, deel A, worden ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten wat betreft de in bijlage VIII, deel B, opgenomen tijdslimieten voor de omzetting en de toepassing ervan.

Indien de fabrikant een machine amchinerichtlijn die bestemd is om in een “explosieve omgeving” te worden gebruikt, dient dit op de machine te worden aangegeven.